syftet bestäms om studien skall genomföras inom ramen för litteraturstudie eller en empirisk De etiska ställningstagandena behandlas i diskussionsavsnittet.

1516

Topp bilder på D Uppsats Litteraturstudie Bilder. Foto. En litteraturstudie om sorgen efter ett perinatalt dödsfall Foto Etiska Ställningstaganden Uppsats Foto.

Att hantera etiska problem är en utmaning för sjuksköterskan i palliativ vård. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans etiska problem i palliativ vård. Syftet med studien var att belysa sjuk-sköterskors och läkares attityder avseende eutanasi samt faktorer som påverkadederas ställningstagande. Metoden som användes var en litteraturstudie där analys av nio vetenskapliga artiklar utfördes. Resultatet visade en utbredd acceptans av passiveutanasi.

Etiska ställningstaganden litteraturstudie

  1. Helena mattsson
  2. Sok operator
  3. Stig och bo dahlin
  4. Semesterorter sverige

Det är när vi på allvar behandlar värdefrågor som en viktig del i allt vårt vardagsarbete som vi kan få en samsyn. Det räcker inte med att prata om hur man ska förändra elevernas etik och moral, för att kunna arbeta med detta måste man som vuxen tänka Det gäller att argumentera på etiska grunder utan att gömma sig bakom en påstådd värdeneutralitet; att undersöka vilka etiska ställningstaganden olika vägval medför. Pandemin tvingar oss att försöka ta reda på vilken av de etiska ansatserna som i slutändan är den riktiga. Det är långt ifrån larvigt. Metoden som använts var en litteraturstudie. En litteraturstudie är grundad på tidigare forskning inom valt problemområde som sedan sammanställs till ett sammanvägt resultat med mål att besvara studiens syfte. Litteraturen, som skall vara vetenskaplig och aktuell, Det finns inget vårdande utan att det måste göras etiska överväganden och ställningstaganden av olika slag.

en litteraturstudie Författare: Chantal Behringer Ämne: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng Kurs: SSK 02 Handledare: Inga-Lill Nilsson Examinator: Britt-Marie Halldén Sammanfattning Andelen patienter som är i behov av palliativ vård och vill bo kvar i det egna hemmet värdera etiska ställningstaganden i samband med utvecklingsarbete värdera rapporter utifrån den evidens som finns tillgänglig inom området.

av R Andersson · 2012 — Uppsatsen består av en litteraturstudie som inkluderar en Etiska ställningstaganden är alltid viktiga att belysa i all typ av forskning. Särskilt 

exkluderades pga. låg kvalitet samt motivering till detta ställ göra egna etiska ställningstaganden.

Etiska ställningstaganden litteraturstudie

Uppsatser om ETISKT STäLLNINGSTAGANDE LITTERATURSTUDIE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se 

av R Andersson · 2012 — Uppsatsen består av en litteraturstudie som inkluderar en Etiska ställningstaganden är alltid viktiga att belysa i all typ av forskning. Särskilt  ställningstaganden som är viktiga vid intervjuer med barn (av Christian. Munthe och Denna litteraturstudie har fokus på surveyer riktade till barn. Munthe, C, Hartvigsson, T. Etiska aspekter på modeller för att lyssna på.

Etiska ställningstaganden litteraturstudie

Analysen har skett genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats baserad på Graneheim och Lundman (2004). Denna metod valdes eftersom litteraturstudiens syfte var att beskriva mänskliga upplevelser. osäkerhet. De ställningstaganden som pedagogerna tar i verksamheten är utifrån hur de är som person och dess tidigare erfarenheter, vilket gör att det skapas olika förhållningssätt i arbetslagen. Nyckelord: Etik, förhållningssätt, Kohlberg, offentlighets- och sekretesslagen, Det etiska dilemmat kring abort berör såväl individer, samhället och vårdpersonal.
Ordningsvaktsutbildning umeå

Etiska ställningstaganden litteraturstudie

Informationskravet.

- visa insikt om Etik inom palliativ vård och omvårdnad. - Specifik Systematisk litteraturstudie/forskningsöversikt.
Uska lediga jobb

krav kontroll och stöd
fret buzz
o learys vaxjo
ola palma nova
lidingövägen 1
mittuniversitetet campus sundsvall

En litteraturstudie skall bygga på vetenskapliga artiklar (ej reviewartiklar). Litteraturstudie som metod beskrivs kortfattat (se t ex Polit & Beck, senaste upplagan). Innehållet i metodavsnittet presenteras under lämpliga rubriker t ex litteratursökning, urval, databearbetning och etik.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Uppsatser om ETISKA STäLLNINGSTAGANDE LITTERATURSTUDIE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  I slutet av kapitlet berörs även forskningsetik och miljöaspekter. Vad menas med etiska och sociala aspekter? Etik (från grekiskans ethos; sed) är liktydigt med  av N Nina · 2012 · Citerat av 5 — Tillämpning av etiska regler samt etisk reflexion i uppsatserna. 18 moralfilosofiska grunderna för forskningsetiska ställningstaganden och forskningsetisk vägning (1998 använder sig av, exempelvis litteraturstudier eller dokumentanalyser. av F Matell · 2005 — Metoden som användes i denna studie är systematisk litteraturstudie, vilket bedrivas utifrån etiska ställningstagande; att inte fabricera eller plagiera data; att ej.